Renginys

Transporto ir logistikos verslas

 • Aukštoji mokykla: Utenos kolegija
 • Studijų krypčių grupė: Verslo ir viešoji vadyba
 • Studijų kryptis: Verslas
 • Studijų formos ir trukmė: Nuolatinės studijos (3 metai), ištęstinės studijos (4 metai), nuotolinė
 • Dėstymo kalbos: Lietuvių / Anglų / Rusų
 • Programos apimtis kreditais: 180
 • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: verslo vadybos profesinio bakalauro laipsnis
 • Studijų programos kodas: 6531LX074
 • Studijų programos tipas: Laipsnį suteikianti studijų programa
 • Studijų programos pakopa: Pirmoji studijų pakopa (profesinis bakalauras)
 • Vykdymo vieta: Utena

Realizuojant Transporto ir logistikos verslo programą ugdoma kūrybinga, socialiai išsilavinusi, atsakinga asmenybė, gebanti taikyti žinias ir išmanymą transporto verslo srityje, teisingai paskirstyti atsakomybę organizuojant efektyvią įmonės veiklą, sudaryti optimalią transporto įmonės organizacinę struktūrą, nemažinant jos rezultatyvumo. Formuojami būsimo specialisto gebėjimai rengti inovatyvius įėjimo į transporto ir logistikos paslaugų rinkas projektus, motyvuoti kolektyvą dirbti kokybiškai, rinkti ir interpretuoti duomenis, reikalingus problemų sprendimui, racionaliai vertinti savo gebėjimus bei riziką.

Transporto verslo vadybos specialistai galės dirbti daugumos transporto įmonių padaliniuose vadybininkais bei vykdyti šias, jiems priskirtas funkcijas:

 • organizuos transporto ir logistikos veiklą, įgyvendins projektus, įgyvendins transporto ir logistikos verslo inovacijas, valdys transporto ir logistikos verslo rinkai aktualią informaciją;
 • priims sprendimus kokybiškai įmonės veiklai užtikrinti;
 • rengs ir tvarkys verslui bei verslo ryšiams plėtoti reikalingus dokumentus;
 • organizuos žmonių ir jų kolektyvų darbą;
 • analizuos krovinių ir žmonių vežimų ir tarptautinės prekybos situaciją įvairiose rinkose;
 • bendraus su įvairiais Lietuvos ir užsienio verslo partneriais, klientais, užsakovais ir tiekėjais.

Absolventai gali:

 • kurti, valdyti ir vystyti smulkias ir vidutines transporto paslaugų įmones;
 • tęsti studijas VGTU, KTU bei kituose universitetuose pagal socialinių mokslų studijų srities verslo studijų krypties studijų programas.

 

STUDIJŲ TIKSLAI IR REZULTATAI

Transporto verslo studijų programos pagrindinis tikslas – parengti specialistą, gebantį profesinėje veikloje taikyti šiuolaikiniam verslui būdingus vadybinius, technologinius ir informacinius transporto ir logistikos verslo plėtojimo procesus, turintį bendruosius gebėjimus, leidžiančius prisitaikyti prie besikeičiančių transporto ir logistikos verslo aplinkos sąlygų ir darbo rinkos reikalavimų bei išugdyti platų kūrybinį ir kritinį mąstymą, teigiamą nuostatą profesiniam ir asmeniniam tobulėjimui mokantis visą gyvenimą.

Studijų rezultatai:

 • Geba apibūdinti ekonominius socialinius reiškinius, paaiškina pagrindines vadybos ir ekonomikos mokslų teorijas bei analizuoja  transporto ir logistikos verslo sistemos veikimo mechanizmą.
 • Išmano informacijos ir šiuolaikinių technologijų svarbą transporto ir logistikos versle bei globalios rinkos pokyčius, užtikrinančius ilgą įmonės gyvavimo periodą.
 • Taiko inovatyvius duomenų ir informacijos rinkimo, apdorojimo ir vertinimo metodus, analizuojant šalies ir tarptautinio verslo aplinką, sprendžiant kompleksines transporto ir logistinės veiklos problemas.
 • Analizuoja transporto ir logistikos tarptautinę rinką, prognozuoja transporto ekspedicinių paslaugų poreikį ir sudaro planus efektyviai, vertę kuriančiai įmonės veiklai.
 • Identifikuoja transporto ir logistikos verslą reglamentuojančius teisės aktus bei   juos taikyti įmonių veikloje.
 • Nustato išteklių poreikį transporto ir logistikos įmonės technologinio proceso valdymui
 • Organizuoja transporto ir logistikos procesus, taikant naujausius technologinius, vadybinius ir rinkodaros sprendimus ir įmonės veiklos kokybę užtikrinančius metodus.
 • Sudaro optimalius krovinių ir keleivių pervežimo maršrutus, taikant šiuolaikines transporto ekspedicinio aptarnavimo priemones.
 • Įvertina transporto ir logistikos verslo plėtros galimybes  tarptautinėse rinkose.
 • Geba sklandžiai ir įtaigiai reikšti mintis lietuvių ir užsienio kalbomis žodžiu ir raštu, efektyviai komunikuoti profesinėje ir tarpkultūrinėje aplinkoje.
 • Geba bendrauti ir bendradarbiauti,  keistis informacija bei ją teikti įvairių sričių specialistams ir visuomenės grupių atstovams.
 • Geba derinti įmonės ir asmeninius interesus, būti kūrybingu ir atsakingu priimant sprendimus, savarankiškai ir nuolat mokytis.
 • Geba būti lyderiu, kuriančiu reikšmingus teigiamus pokyčius, motyvuojančiu komandą siekti bendrų tikslų įmonės vertės didinimui.
 • Geba analizuoti ir kritiškai vertinti pasirinktas veiklos strategijas, kelti tikslus, formuluoti uždavinius ir numatyti efektyviausius būdus bei priemones jiems įgyvendinti.

 

Registracija į studijų programą:

www.utenos-kolegija.lt/studiju-programa/transporto-ir-logistikos-verslas

 

 

Kurso turinys griežtai saugomas autorių teisių. Už medžiagos kopijavimą ir platinimą gresia teisinė atsakomybė.