Renginys

Informacinių sistemų inžinerija

 • Aukštoji mokykla: Utenos kolegija
 • Studijų krypčių grupė: Informatikos mokslai
 • Studijų kryptis: Informatikos inžinerija
 • Studijų formos ir trukmė: Nuolatinės studijos (3 metai), ištęstinės studijos (4 metai), nuotolinė
 • Dėstymo kalbos: Lietuvių / Anglų
 • Programos apimtis kreditais: 180
 • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: informatikos mokslų profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis
 • Studijų programos kodas: 6531BX020
 • Studijų programos tipas: Laipsnį suteikianti studijų programa
 • Vykdymo vieta: Utena

Informacinių sistemų inžinerijos studijų programos pagrindinis tikslas – išugdyti visapusiškai išsilavinusią, etiškai atsakingą, komunikabilią, kūrybingą ir verslią asmenybę, gebančią nuolat savarankiškai tobulintis, dirbti komandose, imantis iniciatyvos ir prisiimant asmeninę atsakomybę, gebančią konkuruoti sparčiai besikeičiančių technologijų, gaminių ir paslaugų rinkoje, taikant informatikos ir elektronikos metodus, inžinerinės veiklos principus bei technologijas saugioms informacinėms sistemoms, kurios gali būti naudojamos įvairių sričių aktualioms profesinės veiklos problemoms spręsti.

Numatomi studijų rezultatai:

Žinios, jų taikymas:

1.1. Paaiškinti pagrindinius faktus, sąvokas, teorijas ir matematinius metodus, susijusius su kompiuterių veikimu, kompiuterių technine ir programine įranga, jos savybėmis ir praktinio panaudojimo galimybėmis, kompiuterių komunikacija ir taikomaisiais sprendimais, kurie yra susiję su svarbiais istoriniais, dabartiniais ir galimais informatikos mokslų srities pokyčiais bei tendencijomis ateityje.

1.2. Paaiškinti algoritmų sudarymo ir analizės principus, programavimo paradigmas, kalbas ir technologijas, žmogaus ir kompiuterio sąveikos principus, tipinius programinės įrangos gyvavimo ciklo etapus ir programinės įrangos kūrimo ir priežiūros metodus.

1.3. Paaiškinti, kaip verslo, pramoninis, ekonominis ir socialinis kontekstas veikia profesinės veiklos praktiką, apibrėžiamą etikos normomis ir reglamentuojamą teisiniais reikalavimais, įskaitant duomenų apsaugą, intelektinės nuosavybės teises, sutartis, gaminių saugos, atsakomybės ir kitus susijusius klausimus.

1.4. Taikyti informatikos inžinerijos studijų žinias, kuriant saugius ir kitus aktualius kriterijus atitinkančius informacinių sistemų sprendimus konkrečioms profesinės veiklos problemoms spręsti.

1.5. Paaiškinti kompiuterinės ir kitos specializuotos skaitmeninės technikos kūrimo metodus, jos sandarą ir veikimo principus, bei taikymą konkretiems uždaviniams spręsti.

Gebėjimai vykdyti tyrimus:

2.1. Apibūdinti informatikos inžinerijos profesinės veiklos problemą.

2.2. Paruošti informatikos inžinerijos profesinės veiklos problemai spręsti reikalingus duomenis ir informaciją iš įvairių šaltinių.

2.3. Išanalizuoti informatikos inžinerijos profesinės veiklos problemai spręsti reikalingus duomenis, informaciją ir sprendimus pagal konkrečius kriterijus.

2.4. Įvertinti informatikos inžinerijos profesinės veiklos problemai spręsti reikalingus duomenis, informaciją ir pagrįsti sprendimus argumentuotomis išvadomis.

Specialieji gebėjimai:

3.1. Taikyti aktualius informatikos ir elektronikos inžinerijos metodus, formuluojant ir sprendžiant įvairių sričių taikomuosius uždavinius.

3.2. Parinkti programinę ir techninę įrangą, kuriant naujas ar tobulinant esamas informacines sistemas.

3.3. Įgyvendinti specializuotą programinę įrangą kompiuterizuotoms informacinėms sistemoms, taikant aktualius standartus, tipinius gyvavimo ciklo etapus ir projektų valdymo metodus.

3.4. Įvertinti kompiuterines sistemas pagal našumo, saugumo ir patikimumo kriterijus.

3.5. Tinkamai įgyvendinti kompiuterinių sistemų palaikymą ir plėtrą.

3.6. Parengti specifikaciją, projektą ar kitą dokumentaciją, reikalingą informatikos inžinerijos srities produktui arba paslaugai sukurti.

KOMPIUTRINIŲ SISTEMŲ VALDYMO specializacija

3.7. Analizuoti, modeliuoti, projektuoti ir kurti kompiuterizuotas sistemas.

INTERNETO PROJEKTŲ VALDYMO specializacija

3.8. Analizuoti, projektuoti, kurti ir valdyti interneto svetainės projektą.

PROGRAMAVIMO MOBILIEMS ĮRENGINIAMS specializacija

3.9. Analizuoti, modeliuoti, projektuoti ir kurti mobilių įrenginių aplikacijas.

Socialiniai gebėjimai:
4.1. Profesionaliai komunikuoti valstybine ir bent viena užsienio kalba su specialistų auditorijomis.

4.2. Dirbti komandose, laikantis profesinio, etinio elgesio ir socialinės atsakomybės principų ir taisyklių.

Asmeniniai gebėjimai:

5.1. Savarankiškai mokytis, siekiant nuolatinio asmeninio ir profesinio tobulėjimo.

5.2. Savarankiškai ir atsakingai dirbti, imantis iniciatyvos ir prisiimant asmeninę atsakomybę.

5.3. Demonstruoti kūrybingumą, sprendžiant profesinės veiklos uždavinius ir problemas.

 

Galimybė pirmakursiams gauti Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir inovacijų ministerijos tikslinę skatinamąją 200 EUR / mėn. stipendiją (gavusiems valstybės finansuojamą vietą).

Galimybė pirmakursiams 10 mėnesių gauti įmonės Teltonika 300 EUR / mėn. stipendiją.

Paraiškos teikiamos: https://teltonika-high-tech-hill.com/lt/stipendija

Programoje naudojamas probleminis mokymas. Pripažįstami gebėjimai įgyti neformaliuoju ir savaiminiu būdu.

Absolventai galės dirbti įvairiose informatikos inžinerijos srityse:

 • atliekant asmeninio kompiuterio pagrindinės bei periferinės techninės įrangos priežiūrą;
 • eksploatuojant kompiuterio programinę įrangą;
 • projektuojant, diegiant bei eksploatuojant vietinį kompiuterių tinklą ir jį integruojant į globalųjį tinklą;
 • valdant ir kontroliuojant informacinius išteklius;
 • numatant informacinių technologijų vystymosi perspektyvas;
 • nustatant informacinių technologijų ekonomiškai pagrįstą poreikį įmonėje, informacinių paslaugų strategiją;
 • analizuojant, modeliuojant, projektuojant, kuriant ir kokybiškai valdant kompiuterinių sistemų projektą;
 • skaitant, analizuojant ir modeliuojant grafinius vaizdus įvairiomis grafinių vaizdų apdorojimo programinėmis priemonėmis;
 • analizuojant, modeliuojant, projektuojant, kuriant ir valdant interneto svetainių projektus;
 • analizuojant, projektuojant, kuriant ir kokybiškai valdant mobiliesiems įrenginiams skirtus kompiuterinių sistemų projektus.

Registracija į studijų programą:

www.utenos-kolegija.lt/studiju-programa/informaciniu-sistemu-inzinerija

 

Kurso turinys griežtai saugomas autorių teisių. Už medžiagos kopijavimą ir platinimą gresia teisinė atsakomybė.