Renginys

Verslo vadyba ir inovacijos

 • Aukštoji mokykla: Utenos kolegija
 • Studijų krypčių grupė: Verslo ir viešoji vadyba
 • Studijų kryptis: Vadyba
 • Studijų formos ir trukmė: Nuolatinės studijos (3 metai), ištęstinės studijos (4 metai), nuotolinė
 • Dėstymo kalbos: Lietuvių / Anglų / Rusų
 • Programos apimtis kreditais: 180
 • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: verslo vadybos profesinio bakalauro laipsnis
 • Studijų programos kodas: 6531LX076
 • Studijų programos tipas: Laipsnį suteikianti studijų programa
 • Studijų programos pakopa: Pirmoji studijų pakopa (profesinis bakalauras)
 • Vykdymo vieta: Utena

Verslo vadybos ir inovacijų studijų programoje taikomi inovatyvūs mokymo ir mokymosi metodai, į studentus orientuotas studento savarankiškas darbas, pagrįstas užduotimis, grupiniu darbu, kuriame labai svarbu probleminis ir kritinis mąstymas. Programoje siekiama aktyvaus studentų dalyvavimo studijų procese, siekiama sukurti aktyvią edukacinę aplinką, naudojant įvairius metodus: interaktyvias paskaitas, praktinius darbus, darbą su įmonės atstovu, diskusijas, probleminių situacijų sprendimą, mokomosios literatūros skaitymą ir analizę, projektų rengimą ir kt.

Šios studijų programos studentai rengiami kaip specialistai nuolat besivystančiai organizacijai, jie sugebės prisitaikyti prie dinamiškos verslo aplinkos, kurti ir valdyti verslą, išmanys besikeičiančius visuomenės poreikius, pritaikys naujausias technologijas valdant procesus, gebės išspręsti vadybos problemas. Studijuodami įgis praktinės patirties per praktinius užsiėmimus, mokydamiesi su verslo įmonių atstovais, praktikų metu.

Studijuoti bus galima nuotoliniu būdu.

Verslo vadybos ir inovacijų studijų programos absolventai gali dirbti:

 • vadybininkais skirtingų įmonių marketingo, personalo, tiekimo, pardavimo, pirkimo ir kituose padaliniuose;
 • gali organizuoti savarankišką verslą ir vadovauti jam.

Absolventai gali tęsti studijas universitetuose.

 

Studijų programos tikslas:

Rengti specialistą, gebantį dirbti, kurti ir vystyti verslą, taikant inovatyvius vadybos metodus ir technologijas, reaguojant ir valdant pokyčius, analizuojantį besikeičiančius visuomenės poreikius, gebantį spręsti sudėtingas verslo vadybos problemas šiuolaikinėje dinamiškoje verslo aplinkoje.

Studijų rezultatai:

 • Supranta ir geba analizuoti šiuolaikinio verslo tendencijas ir naujoves, pasaulinio verslo aplinką.
 • Išmano ir geba taikyti pagrindines vadybos ir ekonomikos mokslų, verslo teisės teorijas, kurios pagrįstos žinių kaupimu bei jų efektyviu panaudojimu visose visuomenės sferose, bei ekonominius socialinius reiškinius, jų raidą, socialinę atsakomybę, etikos principus bei vertybines nuostatas.
 • Išmano informacijos ir šiuolaikinių technologinių inovacijų svarbą bei globalios rinkos pokyčius, užtikrinančius ilgą įmonės gyvavimo periodą.
 • Geba atlikti taikomuosius empirinius tyrimus, taikyti kiekybinius ir kokybinius tyrimo metodus, rinkti, sisteminti, analizuoti duomenis, formuluoti išvadas, kryptingai panaudoti sukauptą informaciją vadybos problemų sprendimui ir įmonės vertės kūrimui.
 • Geba kurti inovatyvią, dinamišką, tvarią įmonę, greitai reaguojančią į verslo aplinkos pokyčius.
 • Geba (su)valdyti procesus įmonėje, užtikrinant veiklos rezultatų efektyvumą.
 • Geba vystyti verslą, užtikrinant nuolatinius įmonės veiklos pokyčius bei naudojant technologines ir netechnologines inovacijas, kurios kuria naują vertę.
 • Geba planuoti, organizuoti, vykdyti bei kontroliuoti veiklas, valdant žmogiškuosius išteklius, naudojant modernias komunikacijos technologijas, vadovaujantis darbo santykius reglamentuojančiais reikalavimais bei profesine etika.
 • Geba vesti derybas ir bendradarbiauti su klientais bei partneriais naudojant inovatyvias komunikacijos priemones.
 • Geba sklandžiai ir įtaigiai reikšti mintis lietuvių ir užsienio kalbomis žodžiu ir raštu, efektyviai komunikuoti profesinėje ir tarpkultūrinėje aplinkoje.
 • Geba bendrauti ir bendradarbiauti bei skleisti informaciją įvairių sričių specialistams ir visuomenės grupių atstovams.
 • Geba suprasti save visuomeniniame kontekste, atsakingai veikia neapibrėžtoje situacijoje.
 • Geba būti lyderiu, kuriančiu reikšmingus teigiamus pokyčius, įkvepiančiu ir motyvuojančiu žmones tobulėti, siekti bendrų tikslų įmonės labui.
 • Geba analizuoti ir kritiškai vertinti pasirinktas veiklos strategijas, kelti tikslus, formuluoti uždavinius ir numatyti efektyviausius būdus bei priemones jiems įgyvendinti.

 

Registracija į studijų programą:

www.utenos-kolegija.lt/studiju-programa/verslo-vadyba-ir-inovacijos

 

Kurso turinys griežtai saugomas autorių teisių. Už medžiagos kopijavimą ir platinimą gresia teisinė atsakomybė.